STATUT
 
                                PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 W GLIWICACH
 
                                  W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 10
W GLIWICACH
                                     (tekst ujednolicony z dnia 1 września 2016r.)
 
 
 
 
PODSTAWY PRAWNE:
 
1.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.);
 
2.    Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.);
 
3.    Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21. maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
 
4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
 
5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. poz. 532);
 
6.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów  i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu  i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1066, ze zm.);
 
7.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.);
 
8.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506);
 
9.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zmianami);
 
10.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
 
 
 
 
 
 
 
Spis Treści:
 
Rozdział I                                                                                          
 Postanowienia ogólne
 
Rozdział II                                                                               
 Cele i zadania Przedszkola
 
Rozdział III   
 
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem
 
Rozdział IV
 
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
 
Rozdział V
 
Organizacja zajęć dodatkowych
 
 Rozdział VI
 
Organy Przedszkola oraz ich kompetencje
 
Rozdział VII                                                                                          
 
Organizacja Przedszkola
 
 Rozdział VIII     
 
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
 
Rozdział IX
 
Wychowankowie Przedszkola – prawa i obowiązki         
 
 Rozdział X
 
Rodzice – prawa i obowiązki
 
 Rozdział XI
 
Postanowienia końcowe
 
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
 
                                                                       § 1
                                                              Postanowienia ogólne
 

 1. Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach, zwane dalej przedszkolem,  wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach.
 
 1. Ustalona nazwa Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 w Gliwicach Przedszkole Miejskie nr 36                      w Gliwicach jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.
 
 1. Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach  jest placówką publiczną, której siedziba mieści się                    w Gliwicach przy ulicy Sztabu Powstańczego 56 C.
 
 1. Organem prowadzącym placówkę  jest Miasto Gliwice.
 
 1. Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach jest samorządową jednostką budżetową.
 
 1. Przedszkole Miejskie  Nr 36 w Gliwicach  jest  placówką, która:
 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania   przedszkolnego;
 2.  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 
 1. Przedszkole działa, w szczególności,  na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.                    o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu.
 
 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły.
 
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 
 
                                                                      
Rozdział II
                                                          
Cele i zadania Przedszkola
 
                                                                  § 2
 
1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  w szczególności:
 
 1)    udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2)    umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej               i religijnej;
 3)   wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych,               w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka        do nauki w szkole.
                       
 
                                                                       § 3
 
1.    Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest:
 
1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co jest złe;
 3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
 5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
 w zabawach i grach sportowych;
 7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8)    wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
2.    Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 
1)    kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 2)   kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3)    wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4)    wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i         rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5)    wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6)    wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7)    wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 8)    wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
 9)    wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 11)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 12)    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 13)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 14)    kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 15)    wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 
 1. W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 
 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest na wniosek:
rodziców, dyrektora zespołu, wicedyrektora przedszkola, kuratora sądowego, nauczyciela,     w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne- logopeda, psychologa, poradni psychologiczno- pedagogicznej, asystenta rodziny,
 
 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
 1. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, psychologicznych, kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych;
 2. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
 
 1. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównującymi, specjalistycznymi oraz  uczęszczanie dziecka na zajęcia wymaga zgody rodziców.
 
 1. Szczegółowe zasady organizacji zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji            w tym zakresie określają odrębne przepisy zawarte w „Procedurze organizacji i udzielania Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w Przedszkolu Miejskim Nr 36                 w Gliwicach”
 
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby  oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:
 
 1. W przedszkolu może być organizowane wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki  w szkole.
 
                                                                       § 4
 
Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w Planie pracy Przedszkola oraz w  miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 
                                                            
 
Rozdział III
 
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu
oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem
 
                                                                       § 5
 
1.    Wicedyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:
 
1)  jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
2)  dwóch lub trzech nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału.
 
2.    W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 
3. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola. W razie konieczności dokonania zmian przynajmniej jeden z nauczycieli prowadzi grupę przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.
 
                                                                       § 6
 
1.    Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 
2.    Dzieci przebywające w Przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Programem Wychowania Przedszkolnego                        i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy.
 
3.    Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 
4.    Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 
5.    Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 
6.    Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
 
7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa                          i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 
8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
 
9. Wycieczki i spacery dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” na dany rok szkolny zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy nauczyciela lub rodziców. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi dziesięcioro lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim do muzeum) na każde pięcioro dzieci przypada jedna osoba dorosła.
 
10.  Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora zespołu, wicedyrektora przedszkola oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
 
11. Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).
 
13.   Ubezpieczenie dzieci jest indywidualną decyzją rodzica.
 
14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość                                   i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.
 
                                                                      
 
                                                                       Rozdział IV
 
                        Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
 
                                                                       § 7
 
1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
 
                                                                       § 8
 
1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną – pisemnie upoważnioną przez nich  osobę.
 
2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko (stopień pokrewieństwa) osoby wskazanej przez rodziców.
 
3.  Dziecko może  być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
 
4  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 
5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.
 
6. O przypadku odmowy wydania dziecka  winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor zespołu wicedyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ( opiekunami prawnymi) dziecka.
 
7. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.
 
8. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych), przedszkole zapewnia opiekę  dziecku w placówce  jedną godzinę.
 
9. Po upływie tego czasu przedszkole powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 
10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sadowe.
 
11. W kwestiach spornych dotyczących odbierania dziecka przez osoby nieupoważnione nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodzica i policję.
 
12. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci  są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.
 
13. Upoważnienie udzielone przez rodziców jest skuteczne przez cały rok szkolny. Może ono  w każdej chwili zostać zmienione lub odwołane.
 
14. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
                                              
§ 9
 
1.   Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.00 do 8.15 lub w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem ust. 2.
 
2.    Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).
 
3.   Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17:00, osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola.
 
4.  W trosce o zdrowie własnego dziecka i obecnych w przedszkolu do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe.
 
 
                                                                       Rozdział V
 
                                               Organizacja zajęć dodatkowych
 
                                                                       § 10
1. Wicedyrektor  Przedszkola organizuje zajęcia dodatkowe w ramach realizacji statutowych zadań    
     przedszkola.
 
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają
 w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz są uzależnione od wysokości dotacji przyznawanych przedszkolu z budżetu państwa.
 
3. W/w zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu przedszkola i nie wiążą się                         z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
 
4. Przedszkole organizuje naukę religii na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 
5. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1) z dziećmi w wieku 3 lat około 20 minut;
 2) z dziećmi w wieku 4 lat około 25 minut;
3)  z dziećmi w wieku 5 -6 lat około 30 minut.
 
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych opiece dzieci.
 
                                                                       Rozdział VI
 
                                         Organy Przedszkola oraz ich kompetencje.
 
                                                                       § 11
 
Organami Przedszkola są:
 
1)    Dyrektor Zespołu;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Rada Rodziców.
 
                                                                       § 12
 
 1. W przedszkolu tworzy się stanowisko wicedyrektora do spraw przedszkola.
 
 1. Funkcję te powierza i z niej odwołuje, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół oraz Rady Pedagogicznej, dyrektor Zespołu.
 
 1. Zadaniem wicedyrektora ds. przedszkola jest w szczególności:
 1. pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności;
 2.  kierowanie codzienną działalnością Przedszkola;
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami przedszkola;
 4. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 5. realizacja  uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących dotyczących Przedszkola;
 6.  wykonywanie, powierzonych prze dyrektora Zespołu, zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,
 7. opracowanie harmonogramu  zajęć przedszkolnych;
 8. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i innych pracowników;
 9. inspirowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej na terenie Przedszkola;
 10.  współpraca z dyrektorem Zespołu w zakresie:
  1. troski o stan bhp, higieny i estetyki przedszkola,
  2. opiniowania pracy nauczycieli,
  3. planowania pracy Zespołu;
 
 1.  koordynowanie i czuwanie nad właściwą organizacją uroczystości przedszkolnych, przebiegiem konkursów i imprez.
 
 1. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności określa zakres obowiązków.
 2. W wykonywaniu swoich zadań wicedyrektor Przedszkola współpracuje z Dyrektorem Zespołu,  Radą Pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:
 
1)    zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola i szkoły,
2)  w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola,
3)    informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę Przedszkola.
 
 
 
                                                                       § 13
 
1. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej opisano                    w statucie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach.
2. Organizację i zasady pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.
 
1. Uchylony
2. Uchylony
3. Uchylony
4. Uchylony
5. Uchylony
6. Uchylony
7. Uchylony
8. Uchylony
9. Uchylony
10. Uchylony
11.Uchylony
12. Uchylony
13. Uchylony
14.  Uchylony
15.  Uchylony
16. Uchylony
 
                                                                       § 14
 
1. Kompetencje Rady Rodziców  opisano w statucie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach.
2. Do  zadań Rady Rodziców należy także:
 1. współpraca w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola;
 2. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola;
 3. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami;
 4. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą Przedszkola.
 
 1. Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela stażysty i kontraktowego ubiegającego się
  o stopnie awansu zawodowego.
 
 1. Przedstawiciel Rady Rodziców bierze udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu.
 
 1. Szczegółowe zasady tworzenia i działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala
  w szczególności:
 1. kadencję, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych;
 2. organy Rady Rodziców i sposób ich wyłaniania oraz zakres kompetencji;
 3. tryb podejmowania uchwał;
 4. regulamin wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Działalność Rady Rodziców kontroluje komisja rewizyjna powołana przez ogólne
zebranie przedstawicieli rad oddziałowych. Szczegółowy zakres zadań komisji określa regulamin Rady Rodziców.
 
 1.  Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy
 
 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu, wicedyrektora przedszkola , Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.
 
 
 
 
                                                                       § 15
 
Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją celów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 
                                                                       § 16
 
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Zespołu oraz wicedyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 
2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor Zespołu, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 
                                                                       § 17
 
1.  W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 
2.  Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 
                                                              Rozdział VII
 
                                                  Organizacja Przedszkola
 
                                                                       § 18
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 
 
                                                                       § 19
 
1.  Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
 
2.  Do realizacji zadań statutowych Przedszkole  posiada sale edukacyjne do prowadzenia zajęć dla poszczególnych oddziałów z pełnym zapleczem sanitarno-magazynowym, szatnie dla dzieci, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz pomieszczenia kuchenne z magazynami.
 
3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 
4. W przypadku zmniejszonej frekwencji dzieci (ferie zimowe, przerwa świąteczna, znaczna absencja chorobowa dzieci) organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie, poprzez zmniejszenie liczby oddziałów czyli łączenie grup.
                                                                      
                                                                       § 20
 
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku przez dyrektora Zespołu  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
2. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
 
3. Dyrektor Zespołu  podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego .
                                                                       § 21
 
1.   Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 
                                                                       § 22
 
1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10, opracowany przez Dyrektora Zespołu oraz wicedyrektora do spraw przedszkolnych w przedszkolu.
 
2.    Arkusz organizacji przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 
3.    W arkuszu organizacji przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym określa się w szczególności:
 1)    czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2)    liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 3)    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 
                                                                       § 23
 
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wicedyrektora przedszkola i Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz  oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 
2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
3.   W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w następujący sposób zagospodarowuje się czas przebywania w Przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
 
1)   co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę,
2)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedna czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym,
3)  najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4)    pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
 
                                                                       § 24
 
1.   Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6:00  do  17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
2.   Terminy przerw wakacyjnych ustalane są przez organ prowadzący na wniosek wicedyrektora zespołu .
 
3.   Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu pięć godzin dziennie,      
      od poniedziałku do piątku.
4. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia.
 
                                                                       § 25
 
1.  Zasady oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący.
 
2. Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,  wychowanie i opiekę:
 
 1. opłatę wyliczaną za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry;
 2. opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez wicedyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.
 
3.   Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.
 
4.  Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
                                                          
 
 
 
           
                                                           Rozdział VIII
 
                        Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
 
                                                                       § 26
 
1.  W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.
 
2.  Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.
 
3.  Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje.
 
4. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) pierwszą w październiku – listopadzie a po raz drugi w kwietniu.
 
5. Nauczyciele po dokonaniu analizy zebranych danych przekazują informację rodzicom  na zebraniach oddziałowych, w celu wspierania dziecka.
 
6.    Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i  opiekę zdrowotną.
 
7.    Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 
8.    W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
 
1)  systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2)  informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 
9. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu jeden raz w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców lub nauczycieli (godziny otwarte).
 
10. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami to:
 
 1. zebrania grupowe;
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
 3. zajęcia otwarte;
 4. warsztaty dydaktyczno-wychowawcze z rodzicami;
 5. edukacyjne zebrania rodziców z pracownikami pedagogicznymi i zapraszanymi do przedszkola specjalistami takimi jak: np. psycholog, doradca metodyczny;
 6. uroczystości przedszkolne, pikniki, festyny, itp.
 
11. Nauczyciele kierują dzieci do zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i biorą udział w pracach tych zespołów.
 
                                                                      
 
§ 27
 
1.   Do zadań nauczyciela logopedy należy:
 
1)  diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców;
2)   prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy;
3)    współpraca z  rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń;
4)    kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
5)    prowadzenie instruktażu logopedycznego;
6)  prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych;
7)   prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.
 
                                                                      
 
                                                                       § 28
 
1.    Do zadań intendenta w przedszkolu należy :
 
1) sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej,
2)   przestrzeganie przepisów HACCP;
3)    zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe;
4) nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;
5) prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z
organizacji placówki a w szczególności:
 1. zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i materiały eksploatacyjne,
 2. naliczanie opłat   z tytułu korzystania z usług przedszkola,
 3. uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,
 4. prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych,
 5. ścisła współpraca z księgowym.
 
                                                                       § 29
 
1.    Do zadań kucharki, kucharza w przedszkolu należy:
1)    przyrządzanie i wydawanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków;
2)    przestrzeganie przepisów HACCP;
3)    przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;
4)    prowadzenie magazynu podręcznego;
5)  utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;
6)    branie udziału w ustalaniu jadłospisów;
7)    zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych;
8)  wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających
 z organizacji  pracy placówki.
 
                                                                       § 30
 
 
1.   Do  zadań pomocy nauczyciela należy :
1)   pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;
2)    pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć zabaw, ćwiczeń i gier;
3)   czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela;
4)   utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach;
5)   w razie potrzeby dokonywanie drobnych napraw zabawek;
6)   wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika  gospodarczego;
7)  utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u;
8)    pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie;
9)    rozkładanie i składanie leżaków;
10)    pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych;
11)  spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,   poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia;
12)   pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela;
13) uczestniczenie w pobycie dzieci w ogrodzie oraz wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola;
14)   czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;
15) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora  wynikających z organizacji pracy.
 
                                                                       § 31
 
1.    Do zadań konserwatora przedszkola należy :
 
1)    codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą;
2) utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do   przedszkola;
3)    pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione;
4) dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu;
5)  utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych    pomieszczeniach;
6)    sprzątanie terenu wokół przedszkola;
7)  całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru;
8)  systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych;
9)  dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu  i  zabawek);
10)  wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu      przedszkolnego – troska o roślinność;
11)  pomoc intendentowi w zaopatrywaniu przedszkola;
12)  wykonywanie zleconych przez dyrektora prac, które wynikają z organizacji przedszkola.
 
 
                                                                       § 32
 
1.   Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 
2. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.
 
 
 
 
                                                                       Rozdział IX
 
                                   Wychowankowie Przedszkola – prawa i obowiązki
 
                                                                           § 33
 
1.    Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 
2.   Dzieci    niepełnosprawne    i    przewlekle    chore    mogą    być   przyjęte   do oddziału ogólnodostępnego przedszkola po otrzymaniu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
3.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w  wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 
4.   W przypadku posiadania wolnych miejsc, do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 2,5 letnie, spełniające w szczególności kryteria wynikające z przepisów oświatowych.
 
                                                                       § 34
 
1.    Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 
2.  Rekrutacja do przedszkola  prowadzona  jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań, zwanego dalej Systemem. System umożliwia:
 1. sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 2. optymalne wykorzystanie miejsc;
 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów.
 
3.    Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi w mieście Gliwice zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.
 
4.    Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:
 1. data i godzina wprowadzenia danych dziecka do Systemu;
 2. data i godzina wydrukowania formularza zapisu dziecka;
 3. data i godzina złożenia formularza w przedszkolu lub szkole;
 4. data i godzina zatwierdzenia formularza przez dyrektora nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.
 
5.   Podczas postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 oraz kryteria lokalne  przyjęte uchwałą Nr IV/60/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz uchwałą Nr XII/309/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IV/60/2016 Rady Miasta z dnia 19.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 
 
                                                                       § 35
 
1.    Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych w  przepisach, a w szczególności z prawa do:
 
1)    warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę;
2)    prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4)    akceptacji ich osoby;
5)    ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
6)    życzliwego i podmiotowego traktowania;
7)    partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8)    indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
9)    aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
 
                                                                      
                                                                       § 36
 
1. Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:
 
1)   poszanowania mienia w Przedszkolu;
2) przestrzegania przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego.
 
                                                                       § 37
 
1. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z wicedyrektor Przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków następuje w  przypadkach:
 
1)   zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 5-letniego i 6-letniego dyrektor proponuje pobyt  dziecka w przedszkolu tylko w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania  przedszkolnego;
 2)  nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola;
 3)  nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 
                                                          
 
Rozdział X
 
                                                           Rodzice  – prawa i obowiązki
 
                                                                           § 38
 
1.    Rodzice mają prawo do:
 
1)  zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola;
2)  uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4)  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi  prowadzącemu  i sprawującemu nadzór pedagogiczny.
 
2.    Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 
1)      przestrzeganie niniejszego Statutu,    respektowanie   uchwał   Rady   Pedagogicznej  i   Rady  Rodziców;
2)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola  lub   przez  upoważnioną   przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4)      terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
5)      informowanie  o  przyczynach  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu i   niezwłoczne  zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 
3.   Rodzice mają obowiązek poinformować wicedyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 
4. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 
                                                                       § 39
 
1.    Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i   obejmuje    następujące    formy:
 
1)    konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;
2)    zebrania grupowe;
3)    zajęcia otwarte;
4) zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;
5)    imprezy środowiskowe;
6)    udział rodziców w uroczystościach;
7)    kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, informacje grupowe;
 
2.    Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
 
1)     pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
2)     systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;
3)     uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;
4)   wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez  nauczycieli.
 
                                                           Rozdział XI
                                               Postanowienia końcowe
 
                                                                       § 40
 
1.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 2.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 
                                                                       § 41
 
1.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 
2.    Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
 
3.    Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 1)    zamieszczenie statutu  na stronie internetowej Przedszkola;
 2)    udostępnienie zainteresowanym statutu przez wicedyrektora Przedszkola.
 
4.    Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 
 
 
Zmiana do statutu  oraz tekst ujednolicony Statutu  Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2016/2017 z dnia 1 września 2016 r.
 
 
                                                                                                          Dyrektor Zespołu
                                                                                                          Danuta Jamińska
 
 
Zmiana nr 2
o Statutu Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
 
                       
§ 25 otrzymuje brzmienie:
 
1.  Zasady oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący.
2. Odpłatność za świadczenia w przedszkolu naliczane są na podstawie:
 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 17 września 1991 r. (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156                     z poźń. zm.);                                                   -
 2. Uchwały Nr XLIII/915/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Gliwice, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XVIII/460/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.
 
3. Opłata, o której mowa w ust. 1  wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki ponad czas realizacji podstawy programowej (5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki).
 
 1. Zasady wnoszenia opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne   nauczanie,  wychowanie i opiekę:
 
 1. opłatę wyliczaną za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne    nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia   każdego miesiąca z góry; 
 2. opłatę wnosi się przelewem na wskazany  numer rachunku  bankowego:                                    77 1050 1230 1000 0023 6111 9932.
                                                          
dodaje się § 25a w brzmieniu:
 
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz
   pracowników przedszkola.
2. Zasady wyżywienia dzieci  przedszkolnych oraz wysokość opłaty za wyżywienie                         w przedszkolu reguluje:
 
 1. art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z  2015 r.,  poz. 2156 z późn. zm.);                                                                                                            
 2. Regulamin korzystania  ze stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 36                        w Gliwicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
uzgodniony z organem prowadzącym – dla dzieci odbywających zajęcia w budynku                 Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach;
 1. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach, uzgodniony z organem prowadzącym – dla dzieci odbywających zajęcia  w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gliwicach.
 
 
   3. Wnoszenie opłaty za żywienie odbywa się wg zasad:
 1. opłatę wyliczaną za wyżywienie dziecka, wnosi się w okresach miesięcznych,                     w terminie do  10 dnia każdego miesiąca;
 2. opłatę wnosi się przelewem na wskazany  numer rachunku  bankowego:                                        58 1050 1230 1000 0023 5300 2732.
 
4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.
                                                            
                                              
 Zmiana nr 2 do Statutu  Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach została zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej                             nr 16/2016/2017 z dnia 21 listopada 2016 r.
 
 
                                                                                                          Dyrektor Zespołu
                                                                                                          Danuta Jamińska
 
 
 Zmiana nr 3
do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
           
§ 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Dzieci przyjmuje się do publicznego przedszkola po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 
w § 34 dodaje się ust. 1 a, 1 b w brzmieniu:
 
1 a. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor w miarę wolnych miejsc.
1 b. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.
 
§ 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
2.  Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkola może być  prowadzona   z wykorzystaniem systemu informatycznego  ewidencji podań, zwanego dalej Systemem, który  umożliwia:
 1. sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 2. optymalne wykorzystanie miejsc;
 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów.
 
w § 34 dodaje się  ust. 2 a , 2 b, 2 c, 2 d w brzmieniu:
 
2 a. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2 b. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola publicznego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
2 c. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie  składają na kolejny rok szkolny deklarację                 o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego, określonym zgodnie z art. 154 ust 1 pkt 1, ust. 3 i 6 Prawa oświatowego
2 d. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa do końca stycznia organ prowadzący przedszkole.
 
w § 34  ust. 5 otrzymuje  brzmienie:
 
5.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2 a niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
 
w § 34 dodaje się  ust. 5 b, 5 c, 5 d,   w brzmieniu:
5 a. Kryteria, o których mowa w ust. 5 mają taką samą wartość.
5 b. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, który określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
5 c. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 5 b, oraz przyznaje każdemu kryterium określona liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
5 d. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Gliwice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne.
 
w § 34 uchyla się ust. 6 
6. Uchylony.
 
dodaje się § 34 a  w brzmieniu:
 1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do dyrektora.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. adres zamieszkania rodziców kandydata;
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
 1. oświadczenie o wielodzietności kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lun akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata spełnienie kryteriów określonych przez organ prowadzący;
 5. w razie wyznaczenia takiego kryterium oświadczenie o dochodzie na osobę kandydata.
3. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez siebie wyznaczonym.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli, chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech przedszkoli, z określeniem kolejności wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.
7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 3. sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (imiona  i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu kandydatów).
9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
10. Komisja rekrutacyjna podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych                           i kandydatów nieprzyjętych (imiona  i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc). 
11. Listy, o których mowa w ust. 8, 10 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie               w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają nazwiska i imiona kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola, z podaniem dnia podania listy do publicznej wiadomości, w formie adnotacji na liście.
12. W terminie 7 dni od podania listy do publicznej wiadomości rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
13. Uzasadnienie komisja sporządza w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata                              z wnioskiem.
14. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
15. dyrektor rozpatruje odwołanie rodzica w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
16. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy odwołanie do sądu administracyjnego.
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzona rekrutacja, na tych samych zasadach.
w § 39 dodaje się ust. 3   w brzmieniu:
3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
Zmiana nr 3 do Statutu  Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach została zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej                             nr 24/2016/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
 
 
                                                                                                          Dyrektor Zespołu
                                                                                                          Danuta Jamińska