Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
1
 
Regulamin Rady Rodziców
 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
 
nr 10 w Gliwicach
obowiązuje od 23 września 2016 r.
 
SPIS TREŚCI
Rozdział I Podstawa prawna
Rozdział II Postanowienia ogólne
Rozdział III Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców
Rozdział IV Organizacja Rady Rodziców i podstawowe zasady pracy
Rozdział V Wybory do organów Rady Rodziców
Rozdział VI Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
Rozdział VII Fundusze Rady Rodziców
Rozdział VIII Postanowienia końcowe
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
2
Rozdział I
Podstawa prawna
§ 1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,
z późn. zmianami),
 
Rozdział II
Postanowienia ogólne
 
§ 2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Zespole, należy rozumieć przez to Zespół Szkolno – Przedszkolny nr
10 w Gliwicach;
2) Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 20 im.
Powstańców Śląskich w Gliwicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
nr 10 w Gliwicach;
3) Przedszkolu należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 36
w Gliwicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach;
4) rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów
prawnych uczniów szkoły i dzieci przedszkolnych;
5) organach Zespołu, należy przez to rozumieć odpowiednio:
a) Dyrektora Zespołu,
b) Radę Rodziców,
c) Radę Pedagogiczną,
d) Samorząd Uczniowski Szkoły.
2. Rodzice współdziałają ze szkołą i przedszkolem za pośrednictwem jednej
Rady Rodziców, wspólnej dla szkoły i przedszkola, zwanej dalej Radą
Rodziców.
3. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów
uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich
w Gliwicach oraz dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 36
w Gliwicach.
4. Rada Rodziców jest samorządnym organem Zespołu, współdziałającym
z dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,
organem prowadzącym zespół, organem sprawującym nadzór pedagogiczny
w realizacji zadań statutowych Zespołu.
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
3
 
5. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, w którym mieści się
siedziba Rady Rodziców, budynek przedszkola, jak też wszystkie miejsca,
w których przebywają uczniowie SP 20, dzieci PM 36, rodzice uczniów i dzieci
oraz nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi Zespołu.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) cele i zadania Rady Rodziców;
2) opis struktury, trybu i zasad wyborów Rady oraz jej organów
wewnętrznych: członków Rady, członków Prezydium i Komisji
Rewizyjnej, skład Prezydium, zasady podejmowania decyzji
i sposób zwoływania posiedzeń rady oraz sposobu odwoływania
członków Rady;
3) kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych,
4) zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady
Rodziców, w szczególności: źródła funduszy Rady, sposób ich
wydatkowania;
5) zasady dokonywania zmian w Regulaminie.
 
Rozdział III
 
Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców
 
§ 3
 
1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności
szkoły i przedszkola w zakresie:
 
1) organizacji pracy szkoły/przedszkola, procesu wychowawczego
i dydaktycznego;
2) poprawy warunków technicznych i wyposażenia Zespołu;
3) zapewnienia uczniom/dzieciom warunków bytowych i pomocy
materialnej.
 
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej
i opiekuńczej funkcji szkoły i przedszkola.
§ 4
 
1. Rada Rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów
Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły i przedszkola.
2. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zmianami), ustawy karta
nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz
Statut Zespołu.
3. Do kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy:
 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
4
 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanego do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie opracowanego przez dyrektora Zespołu na
polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny programu
i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu składanego
przez dyrektora Zespołu do organu prowadzącego;
4) opiniowanie wniosku dyrektora Zespołu wprowadzającego
obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju oraz
współuczestniczenie w ustaleniu wzoru tego stroju;
5) opiniowanie przedstawionych przez nauczycieli Radzie
Pedagogicznej szkolnych/przedszkolnych programów nauczania
oraz zestawów podręczników;
6) opiniowanie podjęcia i prowadzenia w Zespole działalności przez
stowarzyszenia i inne organizacje.
 
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów,
programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do
czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
 
§ 5
1. Do zadań Rady Rodziców należą w szczególności:
 
1) podejmowanie działań w zakresie zmian w programach
wychowawczym i dydaktycznym Zespołu;
2) inicjowanie i branie czynnego udziału w spotkaniach
z uczniami/dziećmi;
3) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz
organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;
4) podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków
finansowych dla szkoły i przedszkola;
5) pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, instytucji do
współpracy ze szkołą i przedszkolem, szczególnie w celu
przyjęcia patronatu nad ich działalnością;
6) współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym;
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
5
 
7) współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur
ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnych zagrażających
bezpieczeństwu uczniów/dzieci lub szkoły/przedszkola (przemoc
wobec uczniów, dzieci lub nauczycieli, zbiorowy protest,
zagrożenie losowe lub zewnętrzne itp.).
 
2. Rada Rodziców ma obowiązek:
1) gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny
i oszczędny;
2) dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do Rady
Rodziców;
3) stworzenia struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania
decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane
do realiów szkoły i przedszkola;
4) działania w sposób przejrzysty - ogół rodziców powinien być informowany
o prowadzonych przez radę działaniach;
5) systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych;
poprzez przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów
i wydatków.
3. Rada Rodziców ma prawo do:
1) suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji;
2) gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej
Zespołu i wydawania ich zgodnie z własną wolą;
3) występowania do dyrektora oraz pozostałych organów Zespołu w sprawach
związanych z:
 
a) jakością nauczania,
b) wychowywaniem dzieci,
c) finansami Zespołu,
d) bezpieczeństwem na terenie szkoły i przedszkola;
 
4) udziału przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru
dyrektora placówki;
5) wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela;
6) przedstawienia swojej opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela
stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.
Rozdział IV
 
Organizacja i podstawowe zasady działania Rady Rodziców
 
§ 6
 
1. Reprezentantem rodziców uczniów/dzieci każdego oddziału/grupy jest Rada
Oddziałowa.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów/dzieci danego
oddziału/grupy zwykłą większością głosów.
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
6
 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia/dziecko reprezentuje jeden
rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców Zespołu wybiera spośród siebie:
 
1) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący
pracami Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się
z przedstawicieli każdego oddziału/grupy, w ilości – 1
przedstawiciel z każdej klasy/oddziału, tak aby można było
wyłonić: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza,
skarbnika i 3 członków prezydium. Prezydium konstytuuje się na
swym pierwszym posiedzeniu;
2) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i protokolanta. Członkowie Komisji
Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady
5. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący, jego zastępca lub Dyrektor
Zespołu.
6. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca
od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
§ 7
 
1. Kadencja członka w organach Rady Rodziców trwa 1 rok , począwszy od
miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji –
z uwzględnieniem § 6 ust.4.
2. Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci
do szkoły/przedszkola.
3. Członkowie klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których
dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad, zostają zastąpieni przez członków
klasowych Rad Rodziców z klas programowo niższych.
4. Osoby wchodzące w skład organów Rady Rodziców wykonują swoją pracę
społecznie.
 
§ 8
1. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców:
 
1) uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego
organu;
2) uchwały plenarnych zebrań Rady Rodziców odbytych w drugim
terminie, co najmniej pół godziny później – jeżeli
w zawiadomieniu podano również drugi termin – są ważne bez
względu na liczbę członków obecnych na zebraniu;
3) uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców
Zespołu;
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
7
 
4) Rady Oddziałowe decydują samodzielnie, czy protokołować
uchwały.
 
2 . Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada
sekretarz prezydium Rady.
3. Plenarne zebranie Rady Rodziców upoważnia prezydium do podejmowania
decyzji w imieniu Rady.
4. Uchwały plenarnego zebrania Rady Rodziców oraz prezydium Rady Rodziców
w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich
rodziców.
5. W przypadku braku ich przestrzegania prezydium Rady Rodziców może
wnioskować do dyrektora Zespołu o podjęcie działań administracyjnych.
6. W przypadku podjęcia przez Radę lub Prezydium uchwały sprzecznej z prawem
lub ważnym interesem Zespołu, dyrektor Zespołu może zawiesić jej wykonanie
i w terminie 7 dni uzgodnić z prezydium dalszy tok postępowania. Prezydium może
w takim przypadku (o ile okoliczności tego wymagają) zwołać w trybie pilnym
zebranie Rady Rodziców.
 
Rozdział V
 
Wybory do organów Rady Rodziców
 
§ 9
 
1. Wybory przedstawicieli do Rady Rodziców odbywają się zgodnie z ust. 2 i 3 § 6.
2. Wybory do prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się
w głosowaniu jawnym.
3. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub
pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na
kandydowanie.
4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie
mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów.
5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.
6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
 
7. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-
wyborczego Rady Rodziców:
 
1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów:
komisji: regulaminowej, uchwał i wniosków, wyborczej. Wybory do tych
funkcji są jawne;
2) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie
sprawozdawczym;
3) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie lub nieudzielanie
absolutorium ustępującemu organowi;
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
8
 
4) informacja dyrektora Zespołu o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu
placówki;
5) ewentualne wystąpienia zaproszonych gości;
6) plenarna dyskusja programowa zawierająca ustalenie sugerowanej składki
na Radę Rodziców – Fundusz Rady Rodziców, wielkości ulg i zwolnień
oraz terminów wpłat;
7) ustalenie priorytetów wydatków na dany rok szkolny (po konsultacjach
z dyrekcją Zespołu);
8) zasady współdziałania skarbnika Rady Rodziców ze skarbnikami Rad
klasowych/oddziałowych/grupowych i pozostałymi organami Zespołu;
9) uchwalenie wniosków do pracy w następnej kadencji;
10) wybory nowych organów rad.
8. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak
w § 9, ust. 7, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz
jedynie wnioski pokontrolne.
 
§ 10
 
Wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Zespołu (jeśli zostanie utworzona)
dokonuje się spośród członków prezydium Rady Rodziców.
 
§ 11
 
Wyboru przedstawiciela do komisji powoływanych przez organ prowadzący lub
nadzorujący Zespół (np. komisja konkursowa na dyrektora, komisja odwoławcza)
Rada Rodziców dokonuje spośród swoich członków.
§ 12
 
Posiedzenia Rady Rodziców mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć, bez
prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów Zespołu.
 
Rozdział VI
 
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
 
§ 13
 
1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż
dwa razy w roku szkolnym.
2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek
Rad Oddziałowych z co najmniej 30% oddziałów, na wniosek dyrektora
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
9
 
Zespołu, Rady Pedagogicznej, Komisji Rewizyjnej i Prezydium Rady.
 
§ 14
 
1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.
2. W posiedzeniach prezydium Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem
doradczym dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona oraz w miarę potrzeb inne
osoby zaproszone przez prezydium.
 
Rozdział VII
Fundusze Rady Rodziców
 
§ 15
 
1. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa niniejszy regulamin.
2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców oraz dobrowolnych
wpłat od osób prawnych i fizycznych.
3. Wysokość składek ustala Rada Rodziców na wniosek prezydium Rady Rodziców.
4. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić także z innych źródeł, w tym
z działalności gospodarczej i wpływów od sponsorów (wpływów z imprez i innych
wydarzeń organizowanych przez Radę Rodziców) oraz innych źródeł.
5. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej
w ust.3.
6. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, miesięcznie, półrocznie, względnie
kwartalnie – według swojego uznania i możliwości na wydzielony rachunek
dochodów własnych Zespołu.
 
§ 16
 
1. Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów oraz Ustawy o rachunkowości.
2. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody
przewodniczącego Rady lub skarbnika.
3. Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem sprawdzone pod
względem merytorycznym i formalnym oraz zatwierdzone przez dyrektora Zespołu
i głównego księgowego.
 
§ 17
 
1.mPrezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze
zgromadzonych funduszów na cele związane z dofinansowaniem działalności
statutowej Zespołu:
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
10
 
1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze
ogólnoszkolnym/ogólnoprzedszkolnym, takich jak festyn, imprezy sportowo
- rekreacyjne lub imprezy okolicznościowe np. Jasełka, finały
szkolne/przedszkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych
itp.;
2) sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych;
3) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów/dzieci i zespołów
artystycznych, sportowych;
4) częściowe sfinansowanie klasowych/grupowych wycieczek krajoznawczo –
turystycznych;
5) zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo
oraz komputerów;
6) wydatki osobowe i rzeczowe związane z podróżami służbowymi
uczniów/dzieci i przedstawicieli Rady Rodziców;
7) zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych;
8) zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu;
9) zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego;
10) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci
sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg;
11) finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych
pracowni, wyposażanie szkoły/przedszkola w określony sprzęt i aparaturę,
remonty bieżące infrastruktury szkolnej/przedszkolnej, renowację urządzeń
sportowo-rekreacyjnych itp.;
12) uchylony;
13) inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców;
14) dofinansowanie działalności statutowej Zespołu.
2. Sposób wydatkowania środków może być zależny od wskazania celów przez
osoby lub instytucje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców (darowizny celowe).
W takim przypadku Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez
uzyskania wcześniejszej zgody ofiarodawcy.
3. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisuje
główny księgowy i dyrektor Zespołu lub w razie jego nieobecności wicedyrektor.
 
§ 18
 
1. Przy wpłatach składki zadeklarowanej na rzecz Rady Rodziców w wysokości 90%
lub wyższej w ramach klasy/oddziału/grupy, wpłaconej do końca lutego danego roku
szkolnego, 30 % środków zebranych przez rodziców danej klasy/oddziału/grupy
przechodzi do dyspozycji rady klasowej/oddziałowej lub grupy.
2. Decyzje o ich przeznaczeniu podejmowane są w porozumieniu z wychowawcą
klasy i klasową/oddziałową Radą Rodziców.
§ 19
 
Funduszem Rady Rodziców zarządza Rada Rodziców zgodnie z jak najlepiej
pojętym interesem Zespołu, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami
Zespołu.
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
11
§ 20
 
1. Środki finansowe Rada Rodziców gromadzi w banku na wydzielonym rachunku
dochodów Zespołu.
2. Środki finansowe gromadzone na jednym rachunku bankowym są oddzielnie
dedykowane z przeznaczeniem na działalność szkoły i przedszkola, poprzez
oznaczenie na dowodzie wpłaty, czy dotyczy ona klasy szkolnej , czy grupy
przedszkolnej.
3. Rada Rodziców dzieli środki finansowe na działalność szkoły i przedszkola
zgodnie z wysokością wpłat na każdą z tych placówek.
 
§ 21
 
1. Bezpośredni dostęp do wydzielonego rachunku dochodów własnych mają
upoważnione osoby: dyrektor (pod jego nieobecność wicedyrektor) i główny
księgowy, którzy w imieniu Rady Rodziców wykonują dyspozycje finansowe.
2. Dyrektor Zespołu nie może bez pisemnej dyspozycji Rady Rodziców, podpisanej
przez przewodniczącego RR lub osoby występującej w imieniu RR (upoważniona
przez Przewodniczącego), wydatkować tych środków finansowych.
3. Rada Rodziców wydaje dyspozycję na formularzu – załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Obsługę środków finansowych RR realizuje kierownik jednostki, natomiast
decyzje co do zakresu ich przeznaczenia jest w gestii Rad Rodziców.
 
§ 22
 
1. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z ustalonymi priorytetami wydatków.
2. Priorytety wydatków ustalane są na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców na
kolejny rok kalendarzowy.
3. Priorytety wydatków na kolejny rok kalendarzowy zostają przedstawione rodzicom
na zebraniu rodziców wszystkich klas/oddziałów, które odbywać się będzie
w październiku lub listopadzie każdego roku szkolnego.
4. Przy zaistnieniu nowych okoliczności priorytety wydatków mogą być modyfikowane
w trakcie roku szkolnego.
5. Priorytety wydatków RR umieszczane są w planie finansowym dochodów
wydzielonych Zespołu na kolejny rok szkolny na druku Bt-4
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
 
§ 23
 
1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację
uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
12
 
2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję Zespołu lub
podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady
Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do
dyrektora Zespołu i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.
3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami Zespołu, wynikającego
z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia
wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma
prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego Zespół.
4. Dla sprawnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych zaistniałych pomiędzy
organami Zespołu a Radą Rodziców wprowadza się możliwość odwołania się do
organów nadrzędnych wobec Zespołu.
5. Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez Plenarne Zebranie Rady
Rodziców ustalone na wniosek Rady Rodziców lub dyrektora Zespołu.
6. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
7. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:
 
Rada Rodziców
przy
 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym
nr 10 w Gliwicach
44-102 – Gliwice, ul. Jana Śliwki 8
 
8. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na
wniosek dowolnego organu Zespołu po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady Rodziców.
Regulamin wprowadzono uchwałą Rady Rodziców nr 3/2016/2017 z dnia 23
września 2016 r.
 
Podpisano i zatwierdzono dn. 23 września 2016 r.
 
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
 
w Gliwicach
 
13
Załącznik nr 1
Gliwice , dnia ..............................
 
Dyspozycja wykonania transakcji finansowej
 
Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem Rady Rodziców oraz na Wniosek Rady Rodziców,
Przewodniczący lub osoba występująca w imieniu RR (upoważniona przez
Przewodniczącego) zleca wykonanie transakcji finansowej w formie wykonania przelewu*
lub wypłaty gotówki* w formie zaliczki, w celu dokonania zakupu:
Dla .............................................................................................................
 
................................................................................................................
 
....................................................................................................................
lub
Dyspozycji wydania gotówki w celu dokonania zakupu
Dla ................................................................................................................
Na zakup .....................................................................................................
 
Zlecający Wykonujący
 
Przewodniczący Rady Rodziców Dyrektor Zespołu
 
*niepotrzebne skreślić