Przedszkole zobowiązuje się w roku szkolnym 2017/18 tj. od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. do zapewnienia dziecku:

1/ bezpłatnego realizowania podstawy programowej w godz. 800-1300;

2/ odpłatnego korzystania z opieki w czasie przekraczającym realizację 5-cio godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w postaci zajęć świadczonych przez nauczycieli, w czasie funkcjonowania przedszkola przekraczających czas i zakres realizacji obowiązującej podstawy programowej.

Opłatę za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą czas realizacji podstawy programowej w przedszkolu reguluje  Ustawa   bbbbb     z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych  innych ustaw     jak również Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/915/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Z dniem 1 września 2014 r. rodzice ponoszą odpłatność  za każdą godzinę nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem przekraczającą wymiar godzin określony w pkt. 1. w wysokości 1zł.

 

Opłata za posiłki:
  1. śniadanie: 1,70 zł.
  2. obiad: 2,50 zł.
  3. podwieczorek: 1,00 zł.

Łączna opłata za 3 posiłki dziennie wynosi 5,20 zł.

Opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu wpłacane są na konto bankowe przedszkola w terminie do 10 każdego miesiąca. Zapłata po wyznaczonym terminie powoduje naliczanie odsetek.

 

Opłaty za dni nieobecności dziecka podlegają zwrotowi.

Warunkiem zwrotu wpłaty jest zawiadomienie przedszkola o długości trwania nieobecności dziecka w przedszkolu w pierwszym dniu trwania tej nieobecności.

Zawiadomienie przedszkola może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Odpisy za grudzień dokonywane będą w styczniu.