Motto naszej pracy:
 „Postawcie dziecko przed prawdziwymi trudnościami
 pobudzającymi jego zainteresowanie i wysiłki...
 Stwórzcie dziecku warunki, w których napotka okazję
 do czynnego życia..."
                                                                                                                    Ovide Decroly
 
Koncepcja pracy przedszkola 2013/2014 – 2017/2018
 

zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2013r.
 
Podstawa prawna:Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2009 roku Nr 4 poz.17), Statucie Przedszkola 
nr 36 w Gliwicach, Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 roku Nr 168 poz. 1324).
 
 
 
 Informacje na temat  placówki:
 
          Przedszkole nr 36 w Gliwicach rozpoczęło swoją działalność 1 września 1988 roku.  Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice nadzór sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty  w Katowicach Delegatura  Gliwice. Dyrektorem przedszkola  jest od  dnia  1 września 2012 roku mgr Bogusława Nieckarz.
            Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu Powstańców Śląskich przy  ul. Sztabu  Powstańczego 56c. 
Budynek jest nowoczesny i dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdują się tu
pomieszczenia do użytku przez dzieci oraz administracyjno –gospodarcze.  Sale zajęć  są wielofunkcyjne, dobrze oświetlone, estetyczne i przestronne oraz wyposażone w niezbędne meble, 
sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przy  salach usytuowane są łazienki. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone  dla dzieci spełniają ich oczekiwania  i potrzeby.
            Budynek przedszkola otoczony jest bardzo dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia do 
zabaw i wypoczynku. 
            Do przedszkola uczęszcza średnio 150  dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
 które rozmieszczone są w  sześciu oddziałach.  Zgodnie z potrzebami rodziców placówka  czynna jest w godz.  6.00 – 17.00.
Od roku szkolnego 2016/2017 Przedszkole Miejskie nr 36 razem se Szkołą Podstawową nr 20 stało się częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach. Opiekę nad  dziećmi sprawuje dyrektor Zespołu - Danuta Jamińska, oraz wicedyrektor przedszkola - Bogusława Nieckarz, dziewięciu nauczycieli, nauczyciel – katecheta i specjalista - logopeda  oraz pracownicy administracji i obsługi  (12 osób).
 Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie, 10 z nich stopień
 nauczyciela dyplomowanych i dwóch – kontraktowych.
            Praca dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza prowadzona jest zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego i przyjętym do realizacji programem "Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywnośći dzieci" wydawnictwa MAC.
Placówka współpracuje z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz  integrującą działania wychowawcze. Rodzice są naszymi współpartnerami w procesie edukacji,  wychowaniai opieki nad dziećmi.
            W realizację  naszych działań, misji i wizji placówki zaangażowani są wszyscy pracownicy
przedszkola, rodzice i instytucje wspierające. Efektem wspólnie podejmowanych inicjatyw jest 
przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty
 i upodobania. Jednym słowem przedszkole, do którego dzieci przychodzą z radością.

Profil przedszkola

 Przedszkole nasze jest placówką o profilu artystycznym, rozwijającą zainteresowania i talenty dzieci. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli: 

- Kółko plastyczno- grafomotoryczne "Od rysowania do pisania"
- Kółko "Igraszki muzyczno-grafomotoryczne z elementami plastyki"
- Kółko taneczno-ruchowe

- Kółko ruchowe "Ruch to zdrowie"
- Kółko ruchowe "Wiwat ruch - w zdrowym ciele, zdrowy duch"
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci zakwalifikowanych
- Kółko muzyczno -teatralne
- Kółko wyrównawcze


Oferta przedszkola


W naszym przedszkolu:

• każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy prace z dzieci uwzględniając ich  potrzeby, zainteresowania i możliwości
• stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju na miarę i potrzeb  i możliwości  
• uczymy dzieci rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni
• rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem
• kształtujemy postawy akceptowane społecznie
• przygotowujemy dzieci do przezywania sukcesu i porażki
• zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności 
• budzimy wiarę dzieci we własne siły i skuteczność
• uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych
• pomagamy dziecku pozytywnie postrzegać i rozumieć siebie oraz innych ludzi
• wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozujemy ich osiągnięcia oraz wspieramy wychowanków  w sytuacjach trudnych
• zapewniamy dzieciom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz  bogatą bazę pomocy dydaktycznych i zabawek
• oferujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą duże doświadczenie w pracy  z dziećmi przedszkolnymi
• działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o metody pracy; 
I Majchrzak, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, P. Dennisona, R. Steinera, C. Freineta, W. Scherbone,  
K.Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr), pedagogikę zabawy 
• bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych  organizowanych na  szczeblu  kraju, województwa i miasta
• organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne
• utrzymujemy stały kontakt  ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach
• współpracujemy z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania przedszkola: Urząd Miasta 
Gliwice – Wydział Kultury i Sporu, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach, Miejska Biblioteka – Filia przy ul. Toszeckiej, Straż Miejska, Państwowa  Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki oświatowe z terenu Gliwic, Wojewódzki  Ośrodek Metodyczny.
 
 
 Wizerunek absolwenta
 
Absolwent Przedszkola nr 36 w Gliwicach:

* jest kreatywny, aktywny oraz otwarty na otaczający go świat i  ludzi
* radzi sobie w różnych sytuacjach
* jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
* osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości
* potrafi samodzielnie podejmować działania i współdziałać w zespole
* jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy zachowania
* dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
* potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi
* szanuje siebie i jest wrażliwy na potrzemy innych
 
 

Wizja przedszkola:  

Każde  dziecko jest niepowtarzalną osobą. dlatego też wraz z rodzicami    dążymy do tego, by nasze dzieci  wyposażone były w  wiedzę,  umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom  stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na  kontakty  z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa  wobec otaczającego je świata; respektujemy prawo rodzica do  zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka, będziemy zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami .

Misja przedszkola:

W naszym przedszkolu:
 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane
 • Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedze i umiejętności potrzebne w szkole
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Proponujemy wychowankom udział w  wycieczkach i wyjazdach na Zielone Przedszkole
 • Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola