Koncepcja pracy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 10 w Gliwicach na lata 2016-2021
"Razem możemy otworzyć więcej drzwi".
 

 
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943                z późniejszymi zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U 2017 r., poz. 1189 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U 2017, poz. 1658)
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 • Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach
 • Statut Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach
 • Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej  nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

           W dniu 1 września 2016 r. Rada Pedagogiczna uchwaliła Koncepcję pracy                                                         Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach 

 
 Informacje na temat  placówki:
 
          Przedszkole nr 36 w Gliwicach rozpoczęło swoją działalność 1 września 1988 roku.  Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice nadzór sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty  w Katowicach Delegatura  Gliwice. Dyrektorem przedszkola  jest od  dnia  1 września 2012 roku mgr Bogusława Nieckarz.
            Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu Powstańców Śląskich przy  ul. Sztabu  Powstańczego 56c. 
Budynek jest nowoczesny i dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdują się tu
pomieszczenia do użytku przez dzieci oraz administracyjno –gospodarcze.  Sale zajęć  są wielofunkcyjne, dobrze oświetlone, estetyczne i przestronne oraz wyposażone w niezbędne meble, 
sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przy  salach usytuowane są łazienki. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone  dla dzieci spełniają ich oczekiwania  i potrzeby.
            Budynek przedszkola otoczony jest bardzo dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia do 
zabaw i wypoczynku. 
            Do przedszkola uczęszcza średnio 150  dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
 które rozmieszczone są w  sześciu oddziałach.  Zgodnie z potrzebami rodziców placówka  czynna jest w godz.  6.00 – 17.00.
Od roku szkolnego 2016/2017 Przedszkole Miejskie nr 36 razem se Szkołą Podstawową nr 20 stało się częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach. Opiekę nad  dziećmi sprawuje dyrektor Zespołu - Danuta Jamińska, oraz wicedyrektor przedszkola - Bogusława Nieckarz, dziewięciu nauczycieli, nauczyciel – katecheta i specjalista - logopeda  oraz pracownicy administracji i obsługi  (12 osób).
 Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie, 10 z nich stopień
 nauczyciela dyplomowanych i dwóch – kontraktowych.
            Praca dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza prowadzona jest zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego i przyjętym do realizacji programem "Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywnośći dzieci" wydawnictwa MAC.
Placówka współpracuje z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz  integrującą działania wychowawcze. Rodzice są naszymi współpartnerami w procesie edukacji,  wychowaniai opieki nad dziećmi.
            W realizację  naszych działań, misji i wizji placówki zaangażowani są wszyscy pracownicy
przedszkola, rodzice i instytucje wspierające. Efektem wspólnie podejmowanych inicjatyw jest 
przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty
 i upodobania. Jednym słowem przedszkole, do którego dzieci przychodzą z radością.

Profil przedszkola

 Przedszkole nasze jest placówką o profilu artystycznym, rozwijającą zainteresowania i talenty dzieci. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli: 

- Kółko plastyczne "Mały artysta"

- Kółko taneczno-ruchowe "Wiercipięty"
- Kołko gier planszowych "Pionek"

- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci zakwalifikowanych 
- Kółko teatralne "Gwiazdki"
- Zabawy z językiem angielskim "Let's play"Oferta przedszkola

W naszym przedszkolu:

•każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy prace z dzieci uwzględniając ich  potrzeby, zainteresowania i możliwości
•stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju na miarę i potrzeb  i możliwości  
• uczymy dzieci rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni
• rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem
• kształtujemy postawy akceptowane społecznie
• przygotowujemy dzieci do przezywania sukcesu i porażki
• zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności 
• budzimy wiarę dzieci we własne siły i skuteczność
• uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych
• pomagamy dziecku pozytywnie postrzegać i rozumieć siebie oraz innych ludzi
•wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozujemy ich osiągnięcia oraz wspieramy wychowanków  w sytuacjach trudnych
•zapewniamy dzieciom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz  bogatą bazę pomocy dydaktycznych i zabawek
•oferujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą duże doświadczenie w pracy  z dziećmi przedszkolnymi
•działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o metody pracy; I Majchrzak,    E. Gruszczyk Kolczyńskiej, P. Dennisona, R. Steinera, C. Freineta, W. Scherbone,  
K.Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr), pedagogikę zabawy 
•bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych  organizowanych na  szczeblu  kraju, województwa i miasta
• organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne
• utrzymujemy stały kontakt  ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach
•współpracujemy z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania przedszkola: Urząd Miasta Gliwice Wydział Kultury i Sporu, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach, Miejska Biblioteka Filia przy ul. Toszeckiej, Straż Miejska, Państwowa  Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki oświatowe z terenu Gliwic, Wojewódzki  Ośrodek Metodyczny.

 
 
 Wizerunek absolwenta
 
Absolwent Przedszkola nr 36 w Gliwicach:

* jest kreatywny, aktywny oraz otwarty na otaczający go świat i  ludzi
* radzi sobie w różnych sytuacjach
* jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
* osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości
* potrafi samodzielnie podejmować działania i współdziałać w zespole
* jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy zachowania
* dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
* potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi
* szanuje siebie i jest wrażliwy na potrzemy innych
 

 
Wizja przedszkola:  

             Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę,
Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata
Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je twórcza postawa wobec otaczającego je świata.
Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka, zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami dzieci przedszkolnychMisja przedszkola:

W naszym przedszkolu:

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane
 • Dzieci z naszego przedszkola są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, dobrze radzą sobie w sytuacjach trudnych
 • W przedszkolu nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności do powodzenia w starcie szkolnym
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko w przedszkolu ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz że dziecko ma prawo do okazywania swoich uczuć
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem  i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Proponujemy udział w wycieczkach i wyjazdach
 • Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności, jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy
 • Rodzice dzieci przedszkolnych są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe
 • Gwarantujemy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu na placówce
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola