Deklaracja dostępności
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność
strony internetowej https://zsp10gliwice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zsp10gliwice.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Można korzystać z przełączenia pomiędzy widokiem o wysokim i normalnym kontraście oraz
ze zwiększenia lub zmniejszenia czcionki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego
https://zsp10gliwice.pl/prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Lihs -Cebula
adres poczty elektronicznej sekretariat@zsp10.gliwice.eu. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 32 279 18 11 lub tel. 32 2705707. Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu
internetowego https://zsp10gliwice.pl/ lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać
dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego
https://zsp10gliwice.pl/ chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie
i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin
ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe,
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach
odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do
informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 56 c
1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 dla dzieci, rodziców, interesantów, pracowników PM 36 dostępne jest  1 wejście
od ulicy Sztabu Powstańczego 56 c (wejście główne) –  częściowo jest przystosowane
dla osób z niepełnosprawnością ruchową,  wejście do przedszkola płaskie, szerokie,
drzwi nie otwierają się  samoczynnie
 od ulicy Sztabu Powstańczego 56 c (wejście główne) – umieszczono informację
i dzwonek, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową (na
wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego), pracownik przedszkola wychodzi do
osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 korytarze w przedszkolu są szerokie, umożliwiają  przemieszczanie się wózków,
 brak toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych,
 w budynku przedszkola brak windy osobowej.
      3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli    
          indukcyjnych.
 brak pochylni dla wózków inwalidzkich, istnieje pochylnia dla wózków dziecięcych
wyposażona w barierki
 brak windy osobowej
 informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zamieszczona wewnątrz przy
wejściu głównym (od ulicy Sztabu Powstańczego 56 c) w formie schematu oraz
wykazu pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach
 dodatkowo informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest
w sposób głosowy (pracownicy obsługi pełniący dyżur na parterze przedszkola)
 w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi
pełniącego dyżur na parterze przedszkola tel. 32 279 18 11, email:
sekretariat@zsp10.gliwice.eu.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ( ograniczenia ze
względu na przepisy sanitarno-epidemiologiczne w salach zajęć i kuchni przedszkolnej)
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online.
W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka  migowego.
 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach przy ulicy Jana
Śliwki 8
1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dla uczniów, rodziców, interesantów, pracowników ZSP 10 dostępne są 2 wejścia:
 od ulicy Jana Śliwki 8 (wejście główne) – nie jest przystosowane dla osób z
niepełnosprawnością ruchową,  wejście do szkoły po schodach bez podjazdów na
wózki
 od ulicy Józefa Uszczyka - nie jest przystosowane dla osób  z niepełnosprawnością  
ruchową, wejście do szkoły po schodach bez podjazdów na wózki
 od ulicy Jana Śliwki 8 (wejście główne) – umieszczono informację i dzwonek,
z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową (na wysokości
umożliwiającej skorzystanie z niego), pracownik sekretariatu wychodzi do osoby
niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind
 korytarze w szkole są szerokie, umożliwiają swobodne przemieszczanie się wózków
 brak toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych
 w budynku szkoły brak windy
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
 brak pochylni dla wózków
 brak windy
 informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zamieszczona wewnątrz przy
wejściu głównym (od ulicy Jana Śliwki 8) w formie schematów oraz wykazu
pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach
 dodatkowo informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest
w sposób głosowy (pracownicy obsługi pełniący dyżur na parterze szkoły)
 w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi
pełniącego dyżur na parterze szkoły tel. 32 270 57 07, email
sekretariat@zsp10.gliwice.eu
 
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (ograniczenia ze
względu na przepisy sanitarno-epidemiologiczne w stołówce i kuchni szkolnej)
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub  online.
W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka  migowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia
dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
osób słabosłyszących w tym budynku.
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności
poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących w tym budynku.Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego znajduje się w zakładce "Dla rodziców".