Powrót
 • ORGANIZUJEMY FESTYN

  27 kwietnia 2017

  Usuń

  27 kwietnia 2017  UWAGA RODZICE !     
       
            Dnia 3 czerwca 2017 r. w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach odbędzie się Festyn  z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "LUBIMY POMAGAĆ".
  Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Przedszkola zwracają się z  prośbą do Wszystkich chętnych, o pomoc w zorganizowaniu  Festynu i wsparcie materialne, rzeczowe.  Mile widziane różne nowe  rzeczy (nie tylko zabawki) z przeznaczeniem na loterię fantową.
   
  ZAINTERESOWANI PROSZENI SĄ O KONTAKT Z NAUCZYCIELKAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP.
 • Mamo, Tato, wolę wodę! - konkurs na zabawkę z butelki

  24 kwietnia 2017

  Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie organizowanym przez

  MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

  na zabawkę z butelki.

  Prace należy dostarczyć do

  15 maja
  i przekazać je nuczycielce - Małgorzacie Janickiej.

  Serdecznie zapraszamy!

   

 • Terminy naboru- harmonogram

  23 kwietnia 2017

  Terminy naboru
  Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania
  Data rozpoczęcia etapu Data zakończenia etapu Etap rekrutacyjny
  21.04.2017- 9:00 31.08.2017- 15:00 Publikacja oferty
  21.04.2017- 9:00 10.05.2017- 15:00 Rejestracja kandydatów.
  Zarejestrowanie kandydata w systemie, wybór przedszkoli, dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego wniosku.
  30.05.2017- 9:00 02.06.2017- 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli
  w placówce zakwalifikowania.
  07.06.2017- 9:00 22.06.2017- 12:00 Publikacja list przyjętych
  09.06.2017- 9:00 20.06.2017- 15:00 Rekrutacja uzupełniająca- rejestracja kandydatów.
  22.06.2017- 12:00 27.06.2017- 15:00 Rekrutacja uzupełniająca- publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli.
  29.06.2017- 9:00 29.06.2017- 15:00 Rekrutacja uzupełniająca-  publikacja list przyjętych.

 • KONKURS MIEJSKI

  21 kwietnia 2017

  Zapraszamy wszystkie dzieci 5-6 letnie do udziału w  wiosennym konkursie  wraz z opiekunami. Kryteria oceny: najciekawsze ujęcia, przedstawiające budzącą się do życia przyrodę. Każda praca powinna zostać opisana, następująco:  imię i nazwisko autora,  wiek,  imię i nazwisko nauczyciela, bądź opiekuna prawnego. Technika: zdjęcie cyfrowe – maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MiB. Wszelkie dokumenty, których podpisanie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, znajdują się na podstronie Facebookowej konkursu: https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-Nr-36-w-ZSP-Nr-10-w-Gliwicach
  Organizatorzy:
  Karina  Fudali i Barbara Lihs   
 • NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2017/18

  19 kwietnia 2017

  UWAGA RODZICE !!!
   

  Przyjmowanie wypełnionych i kompletnych WNIOSKÓW o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpoczyna się 21 kwietnia 2017 r. od godziny 900  i  odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.
  Nasze przedszkole przyjmuje wnioski wypełnione elektronicznie.
  Adres strony pod którą rodzice mogą wypełnić wniosek : www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl
  Istnieje możliwość komputerowego wypełnienia wniosku w przedszkolu w każdy poniedziałek w godzinach 600-800 oraz w każdą środę i piątek w godz. 1600-1700.
  Termin składania wniosków upływa 10 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 1500.
   

  Nasze Przedszkole przyjmie ok. 100 nowych dzieci w wieku 3-6 lat.
   
 • Życzenia Wielkanocne

  12 kwietnia 2017

                          Podobny obraz                                                                                                   WESOŁYCH  ŚWIĄT !
  Pomalujmy Wielkanoc, pisanki w kolory tęczy. Tchnijmy radość w barwy wiosny:
  w żółty, zielony, niebieski. Rozdajmy uśmiechy, empatią twarze ubierzmy.
  Niech te święta będą piękne i my w te święta lepsi.
  Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, naszym milusińskim z rodzinami, życzy Dyrektor i cały personel przedszkola.
   
 • NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/18

  12 kwietnia 2017

  Informujemy rodziców, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2017/18 rozpoczyna się od 21 kwietnia 2017 r. Bliższe informacje pod adresami:

  http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
  http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4351.pdf
  Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
   prowadzonych przez Miasto Gliwice
  na rok szkolny 2017/2018
   
   
  opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

  Ilekroć jest mowa o:

  1. przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
  2. rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
   
  W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:
  1. dzieci urodzone w latach 2011– 2014;
  2. dzieci z rocznika 2010, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Gliwicach.
  Uwaga!
  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.
  Kontynuacja wychowania przedszkolnego
  Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 20 kwietnia 2017 r. (godz. 15.00)
   
  Terminy rekrutacji
  Terminy określa zarządzenie Prezydenta Miasta :
          
  http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4351.pdf
   
  Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne
  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów:

  http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
   
  Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.
   
  21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:
  - informator zawierający oferty przedszkoli;
  - wniosek o przyjęcie kandydata;
  - instrukcja wypełnienia wniosku
   
  Wniosek będzie można wygenerować w systemie  do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00.
   
  Adres strony internetowej to:
   
  www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl
   

  Wniosek o przyjęcie do przedszkola
  1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice.
  2. Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  3. Rodzice, którzy korzystają z Internetu:
   1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;
   2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;
  4. Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):
   1.  pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;
   2. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.
  5. Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone
   w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
   1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 20461948);
   3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
   4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

  oraz dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z uchwałą
  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U 2017, poz. 59).
  Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  Placówki będą przyjmować wnioski w terminie:
  od 21 kwietnia 2017 r. od godz. 9:00 do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00.
   
  Weryfikacja wniosków
  Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.
  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
  • zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych
   w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 1951579).
  Po weryfikacji wniosków:
  1. 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 30 maja od godz. 9.00 do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
  3. 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.
  Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.
  Postępowanie uzupełniające
  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  Dane osobowe
  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.
  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
  o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
  o przyjęcie do:
  1. oddziału integracyjnego – część integracyjna
  2. przedszkola specjalnego / oddziału specjalnego
  nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
  Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia kształcenia specjalnego
  w oddziałach integracyjnych dostępne są w Wirtualnym Biurze Obsługi BIP http://bip.gliwice.eu/strona=50,320,121