Powrót
 • Życzenia

  18 kwietnia 2014


  Niech Wam Mili będzie wiosennie, słonecznie, świątecznie!
  Niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki i wielkanocne baranki.
  Niech się w Śmingus Dyngus woda na Was leje,
  A wielkanocny Zając przyniesie radość i nadzieję.
   
  Drogim Rodzicom oraz dzieciom,             
   najserdeczniejsze życzenia składa  Pani Dyrektor,
  oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

   
   
 • Terminarz rekrutacji

  01 kwietnia 2014

  Terminarz

  Data Zdarzenie

  3.04 – godz.15.00

   

  Zamknięcie systemu dla rodziców.

   

  4.04 – 22.04

   

  Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

   

  24.04 godz. 9.00

   

  Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach
  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

   

  24.04 – 6.05

   

  Potwierdzanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych
  przedszkoli woli uczęszczania.

   

  17.03 godz.9.00 – 3.04 - godz. 15.00

   

  Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty oraz możliwości
  rejestracji wniosków o przyjęcie. Składanie wydrukowanych i
  podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
  kryteriów, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję
  rekrutacyjną.

   

  08.05 – 14.05

   

  Składanie wniosków do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
  uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

   

  Do 5 dni od daty złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

   

  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   

  Do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

   

  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   

  Do 7 dni od dnia złożenia odwołania

   

  Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   

  od 3.06

   

  Postępowanie uzupełniające wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora
  placówki.

  7.05 – godz.9.00

   

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
  nieprzyjętych do danego przedszkola oraz udostępnienie informacji o
  liczbie wolnych miejsc.

   


 • Zasady rekrutacji do przedszkoli

  01 kwietnia 2014

  Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
  przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2014/2015

  przygotowane na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

   

  Pod pojęciem przedszkole należy rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.  Pod pojęciem rodzic/rodzice należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gliwicach:

  • w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2011-2009);
  • dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).

  Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gliwicami oraz dzieci w wieku 2,5 lat mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.

  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

  Zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego nie dotyczą dzieci kontynuujących edukację przedszkolną – rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

  Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 placówek (przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach), które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

  Rodzice układają listę wybranych przedszkoli (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej placówki.

  Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

  Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

  Przydział dzieci do konkretnych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.


  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  - ZASADY POSTĘPOWANIA

  ·         Rodzice, którzy maja możliwość korzystania z komputera i Internetu, za pomocą strony:

   www.gliwice.formico.pl

  o    wypełnią wniosek o przyjęcie dziecka,

  o    drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu.

  ·         Rodzice, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera i Internetu:

  o    pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

  o    wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

  o    informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

  ·         Wypełniony wniosek:

  o    podpisują oboje rodzice,

  o    podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

  • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ustawowych do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty.
  • Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
  • Oświadczenia o spełnianiu kryteriów ustawowych i lokalnych składa się
   we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Weryfikacja wniosków

  • Wniosek wraz z załącznikami rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanej na liście preferencji.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
   • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
   • zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

  ·         Prezydent Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

  o    korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  o    może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

  o    może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka.

  ·         W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

  ·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

  ·         W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

  ·         W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta tzw. kryteria lokalne.

  ·         W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników
  komisja rekrutacyjna ustali kolejność w drodze losowania.  

  ·         Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.

  ·         Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  ·         Komisja rekrutacyjnaprzyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.

  ·         Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  ·         Wyniki będą dostępne także indywidualnie dla rodziców na stronie www.gliwice.formico.plpo zalogowaniu się do systemu za pomocą loginu i hasła.  

  ·         Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej zgodnie z trybem określonym w art. 20zc. pkt 6-9 ustawy o systemie oświaty.

  Rekrutacja dzieci do oddziałów integracyjnych (część ogólnodostępna) prowadzona jest na zasadach określonych powyżej.

   

  Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) ubiegający się o zapewnienie dziecku miejsca w oddziale integracyjnym bądź specjalnym powinni zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne integracyjne lub specjalne.

   

  Kryteria ustawowe - sposób i forma dokumentowania

   

  Kryterium

  (podstawa prawna)

  Sposób dokumentowania

  Forma

  Wielodzietność rodziny kandydata

  [Art. 20c ust. 2 pkt 1]

   

  • oświadczenie rodzica

  • oryginał

   

  Niepełnosprawność kandydata

  [Art. 20c ust. 2 pkt 2]

   

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub

  • orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

  • oryginał

  • notarialnie poświadczona kopia

  • urzędowo poświadczony odpis lub

  wyciąg z dokumentu, zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania

  administracyjnego

  • kopia poświadczona za zgodność z

  oryginałem przez rodzica kandydata

  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  [Art. 20c ust. 2 pkt 3]

   

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub

  • orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

   

  • oryginał

  • notarialnie poświadczona kopia

  • urzędowo poświadczony odpis lub

  wyciąg z dokumentu, zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania

  administracyjnego

  • kopia poświadczona za zgodność z

  oryginałem przez rodzica kandydata

   

  Niepełnosprawność obojga

  rodziców kandydata

  [Art. 20c ust. 2 pkt 4]

   

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  wydane ze względu na niepełnosprawność lub

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub

  • orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

   

  • oryginał

  • notarialnie poświadczona kopia

  • urzędowo poświadczony odpis lub

  wyciąg z dokumentu, zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania

  administracyjnego

  • kopia poświadczona za zgodność z

  oryginałem przez rodzica kandydata

   

   

   

  Niepełnosprawność rodzeństwa

  kandydata

  [Art. 20c ust. 2 pkt 5]

   

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub

  • orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

   

  • oryginał

  • notarialnie poświadczona kopia

  • urzędowo poświadczony odpis lub

  wyciąg z dokumentu, zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania

  administracyjnego

  • kopia poświadczona za zgodność z

  oryginałem przez rodzica kandydata

   

  Samotne wychowywanie

  kandydata w rodzinie

  [Art. 20c ust. 2 pkt 6]

   

  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub

  • akt zgonu

  oraz

  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

   

  • oryginał

  • notarialnie poświadczona kopia

  • urzędowo poświadczony odpis lub

  wyciąg z dokumentu, zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania

  administracyjnego

  • kopia poświadczona za zgodność z

  oryginałem przez rodzica kandydata

  • oryginał

  Objęcie kandydata pieczą

  zastępczą

  [Art. 20c ust. 2 pkt 7]

   

  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

   

  • oryginał

  • notarialnie poświadczona kopia

  • urzędowo poświadczony odpis lub

  wyciąg z dokumentu, zgodnie z art. 76a

  §1 Kodeksu postępowania

  administracyjnego

  • kopia poświadczona za zgodność z

  oryginałem przez rodzica kandydata