• Strajk

  10 kwietnia 2019

  Drodzy Rodzice, informujemy że
  w dniach 15-19. 04.2019r., przedszkole zapewnia opiekę od 6:00-17:00 dla maksymalnie
  25 dzieci (dyżur Wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach)
 • strajk

  08 kwietnia 2019

  Drodzy Rodzice, w związku z przystąpieniem naszego przedszkola do STRAJKU zajęcia zostają zawieszone do odwołania.
 • STRAJK

  08 kwietnia 2019

  Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie 
  informuję, że zgodnie z najnowszą interpretacją przepisów prawa dotyczących zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe,  rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia
  opieki nad dzieckiem, w związku
  z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z tego powodu,  a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.
  Rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8,
    z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

  W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy
  Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko."
   
 • strajk

  05 kwietnia 2019

  Szanowni Państwo
  W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:
  Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.
   Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).
   
  Z poważaniem
  Danuta Jamińska – dyrektor ZSP10
 • strajk

  04 kwietnia 2019

  Informacja MEN
  dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

   
            Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.). 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204). 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)
 • akcja protestacyjna

  04 kwietnia 2019

  W sytuacji zawarcia porozumienia ze stroną rządową, przedszkole będzie
  czynne bez zmian.
 • akcja protestacyjna

  04 kwietnia 2019

  Szanowni Rodzice,

   

  w związku z otrzymaniem oficjalnego potwierdzenia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, przystąpienia pracowników Przedszkola Miejskiego 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach do strajku nauczycieli i pracowników oświaty informuję, że przedszkole od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie zamknięte (nieprzewidziane zamknięcie placówki).

   

  Ze względu na brak odpowiedniej liczby pracujących nauczycieli, nie możemy zapewnić opieki dzieciom. Prosimy Państwa  o zrozumienie tej sytuacji i zaopiekowanie się dziećmi w domu. Jednocześnie zapewniam, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie w przedszkolu, strona internetowa przedszkola, możliwość kontaktu telefonicznego), oraz przekażemy informację o ponownej możliwości organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu.

   

   
  Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

   

  O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

   

  Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.)
 • ogólnopolska akcja protestacyjna

  01 kwietnia 2019

  Szanowni Rodzice

  W związku z przystąpieniem pracowników Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 19 w Gliwicach do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników ośiwaty, informujemy, że przedszkole od dnia 08 kwietina 2019r. może być zamknięte (nieprzewidziane zamknięcie placówki).
  Jednocześnie zapewniamy, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie w przedszkolu, indywidualna informacja przekazywana rodzicom, strona internetowa przedszkola).

   
  Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgdonie z §pkt§ Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1632).
  O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu pracy.
  Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za którym pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art.32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubeczpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.)
 • strajk

  29 marca 2019

   
  Zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły
  i placówki oświatowe przystępują do protestu.
  Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu, dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.
  Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.
  Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.
  W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i drugich  a zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.
  W ostateczności – przy braku możliwości zapewnienia opieki – rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.
  Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.
 • obowiązek informacyjny

  25 marca 2019

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
   
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach, reprezentowany przez dyrektora    
     Placówki Panią Danutę Jamińską adres: ul. Jana Śliwki 8 , adres   
     email: sekretariat@zsp10.gliwice.pl, tel. 032 2705707.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:
      Pani Lucyna Szczepańska, z którą można się kontaktować pisząc na adres     
      mailowy: sekretariat@zsp10.gliwice.pl, pisząc na adres    korespondencyjny: Zespół     
      Szkolno-Przedszkolny nr 10, 44-102 Gliwice, ul. Jana Śliwki 8 , telefonicznie pod    
      numerem: 32 270 57 07

  1. Celem zbierania danych osobowych jest rekrutacja
      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
       a)przepisów prawa:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
       b)zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
  1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 4.
  3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych;
  2. sprostowania danych;
  3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       7.Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie    przepisów prawa.
  1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • UWAGA REKRUTACJA

  04 lutego 2019

  SZANOWNI  PAŃSTWO!

  Poniżej podajemy informacje dotyczące obowiązujących na kolejny rok szkolny tj. 2019/2020 terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

  •Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w BIP: https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2019_233.pdf •Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku: https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf •Zasady rekrutacji wynikają z ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) - rozdział 6.

  Szczegółowe informacje umieszczone są na tablicy informacyjnej ZSP10.

   

 • Nasze przedszkole

  04 lutego 2019

  Przedszkole jest czynne przez cały rok szkolny od poniedziałku  do piątku
  w godzinach od 6.00 do 17.00  z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 


  Wszystkie dzieci korzystają z gwarantowanej 5-godzinnej, nieodpłatnej opieki wychowawczo-dydaktycznej w godzinach od 8:00 do 13:00.


   
  W przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 36:
  - Misie,
  -
  Skrzaty,
  -
  Krasnoludki,
  -
  Tygryski,
  -
  Żabki,
  - Muchomorki.
  Oddziały "O" zlokalizowane
  w Szkole Podstawowej Nr 20:
  -
  Pszczółki
  -
  Motylki
  Dyrektor do spraw przedszkola mgr Bogusława Nieckarz przyjmuje interesantów  w środy w godzinach 12:00-15:00. Nadchodzące wydarzenia należy śledzićw zakładce "Zapowiedzi wydarzeń przedszkolnych". Informacje dotyczące zajęć dodatkowych oraz konsultacji prowadzonych przez nauczycielki znajdują się
  w zakładce "Zajęcia dodatkowe".